مهندسی دریا

انواع سازه‌های مناسب برای دریاهای عمیق

۱٫۱     مقدمه وجود ذخایر نفت و گاز در دریاهای عمیق، اهمیت پرداختن به مقوله سازه‌های مناسب برای استخراج نفت از این دریاها را نشان می­‌دهد. در این فصل توضیحات کلی در مورد انواع سکوهای مناسب برای دریاهای عمیق آورده شده است. چنین مطالعاتی به منظور اتخاذ تصمیم بهینه در مورد انتخاب نوع و خصوصیات سکوی حفاری و استخراج، ضروری می­‌باشد. …

Read More »