مقالات مجلات

ردیف عنوان مقاله تاريخ انتشار محل انتشار شماره صفحات نويسندگان
106  The Effect of Shifting Natural Frequency on the Reduction of VortexInduced
Vibrations of Marine Risers
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF
COASTAL & OFFSHORE ENGINEERING
 1 9-16 Younes Komachi – Said Mazaheri – Mohammad Reza Tabeshpour
105 Perturbation nonlinear response of tension leg platform
under regular wave excitation
2017 J Mar Sci Technol     Mohammad Reza Tabeshpour – Rahim Shoghi
104 Response Spectrum Method for Extreme Wave Loading
With Higher Order Components of Drag Force
 2017  J. Marine Sci. Appl    31-32 Tabeshpour Mohammad Reza, Fatemi Dezfouli Mani, Dastan Diznab Mohammad Ali
,Mohajernasab Saied
and Seif Mohammad Saied
103  خسارات لرزهاي ناشی از نادیده گرفتن راهپله در طراحی و اجراي ساختمانها 1394  پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، 4 55-67 آزاده نوريفرد، محمدرضا تابش پور و فاطمه مهديزاده سراج
102 بررسی عملکرد لرزهاي دیوارهاي پرکننده از مصالح رایج
بر اساس نتایج آزمایشهاي لرزهاي
1394 پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، 3  13-32 آزاده نوريفرد، محمدرضا تابش پور و فاطمه مهديزاده سراج
101  مودهای شکست سقف در سازه های بنایی و جزئیات اجرایی راه حل ها    نشریه علمی تخصص خشت    2-15  محمد رضا تابش پور
100  Frequency Domain Long-Term Efficiency of Viscous Damper
in Jacket Platforms Under Random Wave Load
 2017  Arab J Sci Eng     Mohammad Reza Tabeshpour – Hossein Janbazi Rokni
99 حل مساله معكوس ارتعاشي براي سيستم جرم و فنر متوالي  1395  مجله مهندسي مكانيك و ارتعاشات  4 30-35   محمدرضا تابش پور
98 دسته بندی سازه های بنایی تاریخی   نشریه علمی تخصص خشت 3 23-28 محمد رضا تابش پور
97

مروری بر ارزیابی و بهسازی سکو های پایه ثابت برای بار موج و زلزله

نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 56 88-95 محمد رضا تابش پور و سید مانی فاطمی
96

VULNERABILITY AND DAMAGE ANALYSIS OF EXISTING BUILDINGS

2005 ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING) 6 85-100 A. Golafshani∗, A. Bakhshi and M. R. Tabeshpour
95

بررسی عملکرد لرزهاي دیوارهاي پرکننده از مصالح رایج
بر اساس نتایج آزمایشهاي لرزهاي

1394     20 آزاده نوريفرد, محمدرضا تابش پور, فاطمه مهديزاده سراج
94 خسارات لرزهاي ناشی از نادیده گرفتن راهپله در طراحی و اجراي ساختمانها 1395     13 آزاده نوريفرد, محمدرضا تابش پور, فاطمه مهديزاده سراج 
93

PREVENTING UNDESIRABLE SEISMIC BEHAVIOUR OF INFILL WALLS IN DESIGN PROCESS 

 2017 Urbanism. Architecture. Constructions     A. Noorifard, F. M. Saradj, M. R. Tabeshpour 
92  PREVENTING IRREGULARITY EFFECTS OF INFILLS THROUGH MODIFYING ARCHITECTURAL DRAWINGS  2016 Architecture, Civil Engineering, Environment Azadeh NOORIFARD, Mohammad Reza TABESHPOUR , Fatemeh Mehdizadeh SARADJ
91  مروری تحلیلی و مقایسهای بر روشهای تعیین سختی طبقات  1395   فصلنامه آنالیز سازه – زلزله دوره 13 ، شماره 1،  آزاده نوری‌فرد، محمدرضا تابش‌پور
90 Modification of endurance wave analysis based on New-wave theory  2016  Ships and Offshore Structures Saeed Mohajernassab, Mohammad Ali Dastan Diznab, Hamid Mehdigholi, Mohammad Saeed Seif∗ and Mohammad Reza Tabeshpour
89  Investigation of Pitch Motion Portion in Vertical Response at Sides of TLP  2016  J. Marine Sci. Appl. 15  Mohammad Reza Tabeshpour and Ebrahim Malayjerdi 
88  Frequency domain analysis of Froude-Krylov and diffraction forces on TLP 2016   Ocean Systems Engineering Ebrahim Malayjerdy, Mohammad Reza Tabeshpour
87

Comparing calculation methods of storey stiffness to control provision of soft storey in seismic codes

2016 Earthquakes and Structures 11 1 Mohammad Reza Tabeshpour and Azadeh Noorifard
86 Investigation of Pitch Motion Portion in Vertical Response at Sides of TLP 2016 Journal of Marine Science and Application  15    Mohammad Reza Tabeshpour, Ebrahim Malayjerdi
85 مروری بر تجربیات موجود در زمینه‌ی سکوی اسپار برای آب‌های عمیق اروند ( نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) 57 تابش‌پور، قیصری، سیف
84 روشی برای اولویت‌بندی انتخاب سکوها در آب عمیق خزر   اروند ( نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) 55   تابش‌پور، سیف، بابایی، محمدی، احمدی
83 مروری بر ارزیابی و بهسازی سکوهای پایه ثابت برای بار موج و زلزله   اروند ( نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) 56   محمدرضا تابش‌پور، سید مانی فاطمی
82 مروري بر کنترل ارتعاشات سازه‌هاي دريايي 1394 نشریه علمی صوت و ارتعاشات ابرهيم ملايجردي، محمدرضا تابش‌پور
81 راه پله مساله‌ای ساده ولی پیچیده 1394 برج شیشه 25 محمدرضا تابش‌پور، آزاده نوری‌فرد
80  Performance-based assessment of steel jacket platforms by wave endurance time method 2015 Ships and Offshore Structures      Jahanmard, Dastan , Mehdigholi,  Tabeshpour and Seif
79  Wave endurance time: A new concept for structural assessment under extreme waves 2015 J Engineering for the Maritime Environment   1-14 Dastan,  Jahanmard,  Tabeshpour,  Seif and Mehdigholi
78   الزامات آزمایش مدل سکوهای پایه کششی در امواج 1394 نشریه مهندسی دریا 21 1-11 سیف،تابش‌پور
77  ارزیابی سکوهای پایه ثابت تحت امواج حدی منطقه خلیج فارس با استفاده از روش زمان دوام موج 1393 نشریه مهندسی دریا 20 27-38 وحیدرضا جهانمرد ،محمدعلی داستان ،محمدرضا تابش‌پور ،محمد‌سعید سیف
 76 تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت 1393 مجله علمی-‌ترویجی صوت و ارتعاش 3(5) 57-69 محمدرضا تابش‌پور
75
 
دسته بندی سازه های بنایی تاریخی 1393 نشریه علمی و تخصصی خشت محمدرضا تابش‌پور
74 مودهای شکست سقف در سازه های بنایی و جزئیات اجرایی راه حل ه 1392 نشریه علمی و تخصصی خشت محمدرضا تابش‌پور
73 راهکارهای مناسب برای ملاحظات و جزئیات اجرایی دیوارهای پرکننده و جدا کننده برای رفتار لرزه ای مطلوب  1392 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی 17 محمدرضا تابش‌پور 
72 بررسی دقت سیستم یک درجه آزادی معادل برای تحلیل دینامیکی سکوهای ثابت دریایی مجهز به میراگر جرمی 1392 مجله علمی- ترویجی صوت و ارتعاش 4 51-58 محمدرضا تابش‌پور مصطفی اخوات
71 Investigation of hydroelastic effect in analysis of high-speed craft 2014 Ships and Offshore Structures     Zamanirad, Seif,  Tabeshpour and Yaakob
70 Assessment of offshore structures under extreme wave conditions by Modified Endurance Wave Analysis 2014 Marine Structures 39 50–69 M.A. Dastan Diznab, S.Mohajernassab, M.S. Seif, , M.R. Tabeshpour, H. Mehdigholi
69 Application of New-wave theory in the Endurance Wave method to assess offshore structures under the Persian Gulf wave conditions 2014 International Journal of Maritime Technology 9 (18) 71-82 S Mohajernasab, D Diznab, M Ali, MR Tabeshpour, H Mehdigholi, …
68 Nonlinear dynamic analysis of TLP surge motion using homotopy perturbation method 2014 Ships and Offshore Structures   1-9 MR Tabeshpour, R Shoghi
67 An approximate method for the surge response of the tension leg platform 2014 Journal of Marine Science and Application 13 (1) 99-104 R Shoghi, MR Tabeshpour
66 آشنايي با برخي اصطلاحات مباني مهندسي زلزله زمستان 1392 فصلنامه انبوه سازان مسكن و ساختمان تهران 17 59 محمدرضا تابش‌پور
65 بررسي رفتار تاندون ها و سكوي پايه كششي در حالت صدمه ديده زمستان 1392 نشریه مهندسي دريا 18 23-34 محمد سعيد سيف ، محمدرضا تابش‌پور
64 لزوم بررسی دقیق شکست برون صفحه دیوار و ارائه جزئیات مناسب برای مهار آن بر اساس آیین نامه 2800 (بار زلزله) و مبحث ششم مقررات ملی ( بار باد) آذر 1392 ماهنامه استحکام ساختمان 3    
63 کاربرد تئوری موج نو در روش موج دوام جهت ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بارگذاری امواج خلیج فارس 1392 نشریه مهندسی دریا 9(18) 71-82 سعید مهاجرنسب ،محمدعلی داستان ،محمدرضا تابشپور ،محمدسعید سیف ،حمید مهدیقلی
62 کاربرد تئوري موج نو در روش موج دوام جهت ارزيابي سکوي پايه ثابت تحت بارگذاري امواج خليج فارس (2013)1392 Journal of Maritime Technology 9(9) 59-71 سعيد مهاجرنسب، محمدعلي داستان، محمدرضا تابش‌پور، محمد سعيد سيف، حميد مهديقلي
61 Simple Pile-Soil Interaction Effect on Seismic Response of Fixed Offshore Platforms 2013 International Journal of MArine Science and Engineering 3 (3) 159-168 Fatemi, Tabeshpour
60 Hydrodynamic damped pitch motion of tension leg platforms 2013 International Journal of MArine Science and Engineering 3 (2) 91-98 MR Tabeshpour, B Ataie Ashtiani, MS Seif, AA Golafshani
59 Conceptual Discussion on Free Vibration Analysis of Tension Leg Platforms 2013 Development and Applications of Oceanic Engineering 2 (2) 45-52 MR Tabeshpour
58 Stability of the Modified Euler Method for Nonlinear Dynamic Analysis of TLP 2013 International Journal Of MaritimeTechnology 1 (1) 23-34 MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
57 مروري بر طراحي و ساخت جك آپ تير 1391 مجله مهندسي مكانيك 83 17 محمدرضا تابش‌پور، يونس كماچي، محمدسعيد سيف
56  Iterative method for frequency updating of simple vibrating system 2012 Journal of Vibroengineering 14 (3)   MR Tabeshpour
55 Response Modification Factors of Steel Moment Frames Equipped with Completely Closed Ribbed Bracing System (CC-RBS) 2012 Advances in Structural Engineering 15 (7) 1083-1098 MR Tabeshpour, AA Golafshani, AM Shalmani
54 Comparison between linear and nonlinear models for surge motion of TLP 2012 Int. J. Mar. Sci. Eng. 2 (2) 153-162 MR Tabeshpour, R Shoghi
53 Nonlinear dynamic analysis of chimney-like towers 2012 Asian journal of civil engineering (building and housing) 13 (1) 97-112 MR Tabeshpour
52 Torsion Mitigation of Existing Asymmetric Structures Using Damper 2012 Asian Journal of Civil Eng 13(6) 821-840 Tabeshpour, M.R., Azad, A., Golafshani, A.A., Mualla, I.
51 روشی برای تحلیل حساسیت و اصلاح فرکانس‌های ارتعاشی سازه‌های برشی (سیستم جرم و فنر متوالی)  1390 مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات 1 محمدرضا تابش‌پور
50 مروری بر تحلیل و طرح لرزه‌ای دیافراگم سقف بهار و تابستان 1390 نشریه داخلی انجمن ملی مهندسان محاسب 4 29-42 محمدرضا تابش پور
49 ضرورت تكميل و اصلاح آيين‌نامه‌هاي موجود در خصوص ديوار پركننده آجري تير 1390 دو ماهنامه بنا 47 9 محمدرضا تابش پور
48 Retrofit of Ressalat jacket platform (Persian Gulf) using friction damper device 2011 Journal of Zhejiang University SCIENCE A 12 (9) 680-691 Y Komachi, MR Tabeshpour, AA Golafshani, I Mualla
47 Seismic performance of a variable stiffness system 2011 Asian Journal Of Civil Engineering Building And Housing 12 (3) 375-393 MR Tabeshpour, AA Golafshani, M Monzavi
46 مقايسه نتايج تحليل هاي ديناميكي با روش تقريبي استاندارد 2800 در تعيين بيشينه جابه جايي نسبي  1389 فصلنامه مدل سازي در مهندسي 8 (23) 89-97 محمدرضا تابش‌پور ، حسين ابراهيميان
45 تاريخچه مدلسازي ديوار آجري پر كننده و قاب فروردين 1389 ماهنامه پيام مهندس 50 2 محمدرضا تابش‌پور
44 Seismic Retrofit of Existing Structures Using Friction Dampers 2010 Asian Journal of Civil Engineering 11(4) 509-520 Tabeshpour, M.R., Ebrahimian, H
43 اثر بازشو بر سختي قاب‌هاي داراي ديوار پر‌كننده آجري آذر و دي 1388 ماهنامه پيام مهندس 49 30 محمدرضا تابش‌پور
42 اهميت تاثير زلزله حوزه نزديك بر روي رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي داراي پريود بلند دي 1388 دو ماهنامه بنا 41 68 محمدرضا تابش‌پور
41 اهمیت تاثیر زلزله حوزه نزدیک بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها دارای پریود بلند 1388 مجله بنا     محمدرضا تابش‌­پور
40 بررسي تحليلي طبقه نرم مهر 1388 ماهنامه راه و ساختمان 63 6 محمدرضا تابش‌پور
39 FEMA approaches in seismic assessment of jacket platforms (case study: Ressalat jacket of Persian gulf) 2009 Journal of Constructional Steel Research 65 (10) 1979-1986 AA Golafshani, MR Tabeshpour, Y Komachi
38 تحليل مود شكست و شاخص خرابي سازه‌هاي بتني در زلزله زمستان 1387 فصلنامه مدل‌سازي در مهندسي 15 59 محمدرضا تابش‌پور ، علي بخشي
37 ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي بتني داراي ديوار پركننده آجري آذر 1387 ماهنامه ساختمان و كامپيوتر 22 29 محمدرضا تابش‌پور
36 نكاتي در طرح لرزه‌اي و مقاوم‌سازي مخازن ذخيره سيالات آبان 1387 ماهنامه راه و ساختمان 55 2 محمدرضا تابش‌پور
35 ضرورت دوره‌هاي بازآموزي و آموزش مهندسان فروردين و ارديبهشت 1387 ماهنامه شمس 42 3 محمدرضا تابش‌پور
34 تحليل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله 2008 مجله مدل‌سازی در مهندسی 1 (15)   تابش پور, بخشی
33 بنيان گذار مهندسي زلزله مرداد 1386 ماهنامه راه و ساختمان 43 40 محمدرضا تابش‌پور
32 ارزيابي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بهسازي‌شده با استفاده از تحليل خرابي 1386 مجله شبيه‌سازي عددي در مهندسي 2 153 محمدرضا تابش‌پور، علي بخشي
31 رفتار چرخه اي اعضاي فولادي تير و مرداد 1386 ماهنامه ساختمان و كامپيوتر 17 38 محمدرضا تابش‌پور
30 تحليل بار افزون براي سازه‏‌هاي طره‌اي بلند تابستان 1386 مجله شبيه‌سازي عددي در مهندسي 1 1 محمدرضا تابش‌پور، علي بخشي
29 مودهاي شكست سازه‌هاي آجري فروردين و ارديبهشت 1386 ماهنامه راه و ساختمان 40 67 محمدرضا تابش‌پور ، علي گل‌افشانی
28 First Order Perturbation Solution for Axial Vibration of Tension Leg Platforms 2007 Scientia Iranica 14(5) 414-423 A.A. Golafshani , M.R. Tabeshpour and M.S. Seif
27 Efficient Numerical Dynamic Analysis of Tension Leg Platforms Under Sea Wave Loads 2007 International Journal of Maritime Technology 3 (5) 81-95 MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
26 بررسي آسيب‌پذيري لرزه‌اي و مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي آجري غير‌مسطح بهمن 1385 ماهنامه راه و ساختمان 38 4 محمدرضا تابش‌پور
25 ضريب افزايش تغيير مكان با نگرش آيين‌نامه‌هاي 2800 دي 1385 ماهنامه راه و ساختمان 37 8 محمدرضا تابش‌پور
24 بررسي آسيب‌پذيري لرزه‌اي دودكش‌هاي نيروگاهي، مطالعه موردي: دودكش نيروگاه توس مشهد زمستان 1385 دوفصلنامه استقلال، سال بيست و پنجم 2 73 محمدرضا تابش‌پور ، علي‌اكبر گل‌افشاني، علي بخشي ، سيد علي مؤيدعلايي
23 بهره‌گيري از نوعي ميراگر اصطكاكي در مقاوم‌سازي لرزه‌اي يك ساختمان فولادي مرداد- شهريور 1385 ماهنامه دانش‌نما 138 96 محمدرضا تابش‌پور
22 بررسي مفهومي شكست ستون كوتاه و راه هاي جلوگيري شهريور 1385 ماهنامه راه و ساختمان 34 14 محمدرضا تابش‌پور
21 مقاوم‌سازي سازه‌هاي بنايي در برابر زلزله شهريور 1385 ماهنامه راه و ساختمان – بنا 28 87 محمدرضا تابش‌پور، حسن فرهنگ‌فر
20 رفتار چرخه‌اي اتصالات فولادي شهريور 1385 ماهنامه پيام مهندس 33 33 محمدرضا تابش‌پور
19 مروري بر مودهاي خرابي و شكست انواع مختلف سازه‌هاي بنايي (آجري ، خشتي و سنگي) بهار و تابستان 1385 فصلنامه تازه‌هاي ساختمان و مسكن 30 51 محمدرضا تابش‌پور
18 آسيب‌پذيري لرزه‌اي و مقاوم‌سازي دودكش‌هاي صنعتي فروردين و ارديبهشت 1385 ماهنامه راه و ساختمان 30 5 محمدرضا تابش‌پور
17 Efficient numerical dynamic analysis of tension leg latforms under sea wave loads
2006 Journal of Marine Engineering 3(5)   Mohammad Reza Tabeshpour  , Ali Akbar Golafshani  , Mohammad Saied Seif
16 Analytical solution of heave vibration of tension leg platform 2006 J. Hydrol. Hydromech 54(3)   M. R. Tabeshpour, A. A. Golafshani, B. Ataie Ashtiani and M. S. Seif
15 A new high performance semi-active bracing system 2006 Engineering structures 28(14) 1972-1982 AA Golafshani, EK Rahani, MR Tabeshpour
14 Second-order perturbation added mass fluctuation on vertical vibration of tension leg platforms 2006 Marine structures 19 (4) 271-283 MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
13 Comprehensive study on the results of tension leg platform responses in random sea 2006 Journal of Zhejiang University SCIENCE A 7 (8) 1305-1317 MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
12 آسيب‌پذيري لرزه‌اي سازه‌هاي آجري تير 1384 ماهنامه راه و ساختمان 22 26 دكتر علي اكبر گل‌افشاني ، مهندس محمدرضا تابش‌پور
11 ارزيابي محاسباتي شكست ستون كوتاه در هنگام زلزله بهار 1384 پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله 27 22 محمدرضا تابش‌پور ، علي بخشي
10 بررسي مودهاي شكست سازه‌هاي آجري ارديبهشت 1384 دو ماهنامه بنا 23 33 محمدرضا تابش‌پور
9 بهينه‌سازي هندسه‌ي سكوي پايه كششي با استفاده از الگوريتم ژنتيك براساس كمينه‌سازي زمان غيركاري در شرايط موج منظم دريا پاييز 1384 مجله شريف 31 47 محمدسعيد سيف ، محمدرضا تابش‌پور ، علي‌اكبر گل‌افشاني ، مسعود حيات داودي
8 مقاوم‌سازي سازه‌هاي بنايي سنگي دي 1384 ماهنامه راه و ساختمان – بنا 27 51 مهندس محمدرضا تابش‌پور ، مهندس حسن فرهنگ‌فر
7 انواع خسارت و خرابي‌هاي ناشي از زلزله آبان و آذر 1384 ماهنامه راه و ساختمان 26 9 محمدرضا تابش‌پور
6 سيستم‌هاي نوين جاذب انرژي زلزله به‌منظور كاربرد در مقاوم‌سازي لرزه‌اي آبان و آذر 1384 ماهنامه راه و ساختمان 26 64 محمدرضا تابش‌پور
5 نگاهي بر نسخه سوم استاندارد 2800 در مقايسه با نسخه دوم مهر 1384 ماهنامه راه و ساختمان 25 5 محمدرضا تابش‌پور
4 مقاوم‌سازي و مرمت سازه‌هاي سنگي شهريور 1384 دو ماهنامه بنا 24 58 محمدرضا تابش‌پور ، حسن فرهنگ‌فر
3 نكاتي مهم در زمينه مقاوم سازي ساختمانها اسفند 1383 دو ماهنامه بنا 22 44 محمدرضا تابش‌پور
2 بررسی مودهای شکست سازه‌های آجری 1384 دوماهنامه بنا 23 33-44 محمدرضا تابش‌پور
1 مروري بر انواع شاخص‌هاي خرابي شهريور 1383 دو ماهنامه بنا 20 34 محمدرضا تابش‌پور ، علي بخشي