چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دستنامه مهندسی زلزله 21: پیشرفت هایی در قاب با دیوار پر کننده

 
 • کد کتاب: 734217
 • ناشر: فدک ایساتیس
 • مولف: محمدرضا تابش پور، افسانه سادات موسوی، امیر آزاد، کمیل کریمی
 • تعداد صفحات: 372
 • قطع : وزیری
 • نوبت چاپ: اول
 • سال چاپ : 1391
 • نوع چاپ : تک رنگ
 • نوع جلد : شومیز
 • نوع کاغذ : تحریر
 • شرح DVD / CD : ندارد
 • شابک: 9786001600760
 • وضعیت : منتشر شده

در این کتاب می خوانید:

مروری بر مودهای شکست دیوار پرکننده
دیوار پرکننده ی آجری و نحوه ی مدل سازی آن در نرم افزار SAP2000
تئوری و فرمول بندی تجربی برش
مدل سازی در نرم افزار OpenSees
بررسی برهم کنش دیوار پرکننده و قاب
بررسی شکست ستون کوتاه
بررسی طبقه ی نرم
بررسی پیچش سازه به دلیل نامنظمی چیدمان دیوارپرکننده
بهسازی لرزه ای سازه های دارای دیوار پرکننده
تاثیر دیوار پرکننده برپریودسازه

قابل استفاده در دروس دانشگاهی :
سازه های بنایی
بهسازی لرزه ای سازه های موجود
طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله


فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر مودهای شکست دیوار پرکننده 1
1.1 مقدمه 3
2.1 رفتار دیوارپرکننده 4
1.2.1 گسیختگی به دلیل کشش قطری 4
2.2.1 گسیختگی فشاری4
1.2.2.1 خردشدگی گوشه های تحت بارگذاری 4
2.2.2.1 گسیختگی فشاری دستک قطری 5
3.1 تاریخچه ی مدل سازی دیوار پرکننده آجری 6
4.1 شکست طبقه ی نرم (نامنظمی در ارتفاع) 8
1.4.1 تاریخچه ی ادبیات 8
2.4.1 مباحث مفهومی 10
5.1 پیچش (نامنظمی در پلان) 13
1.5.1 مرور مقالات 13
2.5.1 مباحث مفهومی 14
6.1 ستون کوتاه (سازه های بتنی) 14
1.6.1 مرور مقالات 15
2.6.1 مباحث مفهومی 16
1.2.6.1 ستون کوتاه موضعی 16
1.1.2.6.1 گسیختگی خمشی 16
2.1.2.6.1 گسیختگی برشی 18
2.2.6.1 ستون کوتاه کلی (طبقه بندی بسیار سخت غیرشکل پذیر) 22
7.1 برهم کنش (سازه های بتنی دارای دیوارپرکننده) 23
1.7.1مرور مقالات 23

فصل دوم: دیوار پرکننده آجری و نحوه ی مدل سازی آن در نرم افزار SAP 2000 29
1.2 مقدمه 31
2.2 مدل های پایه ای (میکرو) 32
3.2 مدل های ساده (ماکرو) 32
4.2 پارامترهای دستک معادل فشاری 40
5.2 مدول یانگ مصالح بنایی 4
6.2 معرفی نرم افزار SAP2000 ونحوهی مدل سازی در آن 42
1.6.2 مدل کردن رفتار غیرخطی اعضاء 42
2.6.2 مدل سازی مفصل برشی در SAP2000 43

فصل سوم: تئوری و فرمول بندی تجربی برش 47
1.3 مقدمه 49
2.3 شکست عضوی بتنی 49
1.2.3 شکست خمشی 50
2.2.3 شکست قطری کششی 50
3.2.3 شکست برشی – فشاری و شکست برشی – کششی 50
3.3 ظرفیت تغییر شکل ستون های موجود 51
1.3.3 مد گسیختگی خمشی51
2.3.3 مد گسیختگی برشی 52
3.3.3 مد گسیختگی برشی- خمشی 52
4.3 مدل ظرفیت جابه جایی نسبی 53
5.3 مدل گسیختگی محوری 54
1.5.3 مدل اضطکاک – برش 54
1.1.5.3 زاویه ترک بحرانی 56
2.1.5.3 جابه جایی نسبی گسیختگی محوری 57
6.3 بررسی مقاومت برشی در آئین نامه های مختلف 57
7.3 قوانین طراحی اعضا 70
1.7.3 مصالح 70
1.1.7.3 بتن محصورنشده 71
2.1.7.3 بتن محصور شده 73

فصل چهارم: مدلسازی در نرم افزار OpenSees 85
1.4 مقدمه 87
2.4 OpenSees چیست؟ 88
3.4 محاسن برنامه 91
4.4 دانلود OpeenSees 92
5.4 اجرای OpeenSees 92
6.4 روش نوشتن 92
7.4 برنامه ی Tcleditor 93
8.4 مفسر OpeenSees 93
9.4 تعریف واحدها 94
10.4 تولید دستورات MATLAB 94
11.4 تعریف روند Tcl 95
12.4 خواندن فایل های خارجی 95
13.4 ساخت مدل Model- building 96
1.13.4 انواع مدل های مصالح تک محوره 96
2.13.4 انواع مدل های مقاطع 96
3.13.4 انواع المان (اعضاء) 97
14.4 فرضیات مدل سازی در OpenSees 97
1.14.4 تعریف المان های سازه ای 97
15.4 Uniaxial material 100
1.15.4 مصالح هیسترتیک 100
2.15.4 ماده ی حالت حدی 102
16.4 منحنی های حدی 104
1.16.4 منحنی حدی برش 104
2.16.4 منحنی حدی نیروی محوری 105
3.16.4 مدل سازی ستون در OpeenSees 107
4.16.4 فنر برشی 108
5.16.4 فنر محوری 109

فصل پنجم: برهم کنش بین قاب و دیوارپرکننده ی آجری 115
1.5 مقدمه 117
2.5 تعیین سهم قاب ودیوار از بار جانبی 121
3.5 مدل های مورد بررسی 126
1.3.5 نتایج نرم افزار SAP2000 127
1.1.3.5 قاب خالی 127
2.1.3.5 دیوارپرکننده ی 23 سانتی متری 128
3.1.35 دیوار پرکننده 17 سانتی متری 129
4.1.3.5 مقایسه ی مدل رفتار دیوار 23 سانتی متری و 17 سانتی متری 130
5.1.3.5 مقایسه ی چیدمان مختلف دیوار پرکننده ی 17 سانتی متری 130
2.3.5 نتایج نرم افزار OpeenSees 131
1.2.3.5 دیوار پرکننده ی 17 سانتی متری 131

فصل ششم: بررسی شکست ستون کوتاه 167
1.6 مقدمه 169
2.6 ستون کوتاه 169
1.2.6 ستون کوتاه موضعی 173
1.1.2.6 گسیختگی خمشی 174
2.1.2.6 گسیختگی برشی174
2.2.6 ستون کوتاه کلی 174
3.2.6 بررسی تغییرات سختی 177
4.2.6 نسبت خمش و برش در ستون کوتاه 178
3.6 اثر اجزای دیوار پرکننده بر اعضای قاب 179
1.3.6 نیاز برشی اعضای دیوار پرکننده 179
4.6 مدل های ظرفیت 180
1.4.6 ظرفیت محوری 182
2.4.6 ظرفیت خمشی 182
3.4.6 ظرفیت برشی 183
5.6 پاسخ الاستیک ستون بتن مسلح 184
1.5.6 تغییر شکل خمشی
184
2.5.6 لغزش آرماتورها 184
3.5.6 تغییر شکل برشی 185
6.6 پاسخ غیرالاستیک ستون بتن مسلح 185
1.6.6 انحنای خمشی 186
2.6.6 ظرفیت جابه جای نسبی برشی 186
3.6.6 ظرفیت محوری 186
7.6 مدل سازی 187
1.7.6 پارامترهای دیوار پرکننده 187
2.7.6 سازه های مورد مطالعه 188
1.2.7.6 نتایج نرم افزار SAP2000 190
1.1.2.7.6 قاب 3 طبقه 3 دهانه 190
2.2.7.6 نتایج نرم افزار OpeenSees 193
1.2.2.7.6 قاب 3 طبقه 3 دهانه 193
8.6 جمع بندی و نتیجه گیری 194

فصل هفتم: بررسی طبقه نرم 217
1.7 مقدمه 219
2.7 شکست طبقه ی نرم (یا ضعیف) 219
3.7 سازه ی مورد مطالعه 222
1.3.7 طراحی سازه ی 3 طبقه با استفاده از نرم افزار SAP2000 223
2.3.7 نتایج سازه ی 3 طبقه با استفاده از نرم افزار OpenSees 224

فصل هشتم: بررسی پیچش سازه به دلیل نامنظمی چیدمان دیوارپرکننده 237
1.8 مقدمه 239
2.8 آئین نامه ی لرزه ای ، استاندارد شماره 2800(مشابه UBC-97) 243
3.8 مدل سازی دیوارهای پرکننده ی بنایی 245
4.8 توضیحات میراگر و اصول عملکرد 247
5.8 مدل سازی میراگر در نرم افزار OpeenSees 248
6.8 مطالعه ی عددی 249
7.8 جمع بندی و نتیجه گیری 254

فصل نهم: تاثیر دیوار پرکننده برپریود سازه 271
2.9 بررسی تاثیر دیوار پرکننده ی آجری 273
1.2.9 جابه جایی نسبی قاب ههای بتنی 274
2.2.9 پریود سازه و روابط تجربی پیشنهادی آئین نامه ها 275
3.9 مدل های مورد بررسی 278
1.3.9 طراحی سازه ها 282
1.1.3.9 طراحی سازه ی 3 طبقه 282
2.1.3.9 طراحی سازه ی طبقه 5 طبقه 283
3.1.3.9 طراحی سازه ی 9 طبقه 283
2.3.9 سازه ی 3 طبقه 284
1.2.3.9 جابه جایی نسبی 284
2.2.3.9 پریود سازه 284
3.3.9 نتایج سازه ی 5 طبقه 288
1.3.3.9 جابه جایی نسبی 288
2.3.3.9 پریود سازه 289
4.3.9 نتایج سازه ی 9 طبقه 291
1.4.3.9 جابه جایی نسبی 291
2.4.3.9 پریود سازه 292
4.9 جمع بندی و نتیجه گیری 294
1.4.9 ارائه ی پیشنهاداتی در راستای اتصال و یا عدم اتصال دیوار به قاب 294
2.4.9 روابط تجربی پریود آئین نامه های مختلف برای سازه های مورد بررسی 294

فصل دهم: بهسازی لرزه ای سازه های دارای دیوارپرکننده 303
1.10 مقدمه 305
2.10 روش های بهسازی لرزهای 305
1.2.10 بهسازی کلی یا عمومی 305
1.1.2.10 استفاده از بادبندهای فولادی 306
2.1.2.10 اضافه کردن دیوار برشی بتنی 308
3.1.2.10 اضافه کردن دیوار برشی فولادی 308
4.1.2.10 استفاده از جداگری های لرزهای 309
5.1.2.10 استفاده از میراگرها 311
2.2.10 بهسازی موضعی 311
1.2.2.10 استفاده از ژاکت بتنی 314
2.2.2.10 استفاده از ژاکت فولادی 314
3.2.2.10 استفاده از الیاف مسطح پلاستیکی یا غلاف FRP 317
3.10 میراگر اصطکاکی 319
4.10 میراگر اصطکاکی مورد استفاده در این مطالعه 320
5.10 اجزای میراگر 320
6.10 پارامترهای میراگر 322
7.10 میرایی ویسکوز معادل برای میراگر اصطکاکی 324
8.10 طراحی میراگر 326
1.8.10 مدلسازی میراگر در برنامه ی OpenSees 327
2.8.10 میراگرها و بارهای وارده به سازه 328
9.10 مصالح FRP 330
1.9.10 مزایا ومعایب 330
2.9.10 روشهای ساخت مواد مرکب 330
10.10 بهسازی اعضای بتنی 332
1.10.10 بهسازی ظرفیت خمشی 332
2.10.10 بهسازی برشی 333
3.10.10 بهسازی ستونهای بتنی مسلح 334
1.3.10.10 بهسازی برشی334
2.3.10.10 بهسازی از طریق محصورشدگی 335
11.10 ظرفیت شکلپذیری ستونهای بهسازی شده با FRP335
1.11.10 نمودار ظرفیت برشی 336
2.11.10 نمودار ظرفیت خمشی 38
12.10 ظرفیت جابه جایی نسبی پلاستیک بیشینه 338
1.12.10 تاثیر متغیرهای طراحی بر شکل پذیری جابه جاییm ∆ روابط FRP با یک مثال موردی 339
1.1.12.10 تاثیر مصالح 339
2.1.12.10 تاثیر خواص هندسی 341
3.1.12.10 تاثیر میزان آرماتور 343
4.1.12.10 تاثیر بار محوری 345
13.10 راه های جلوگیری از تشکیل ستون کوتاه 346

واژه نامه انگلیسی به فارسی 351

واژه نامه فارسی به انگلیسی 359

فهرست الفبایی 367

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*