چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تفسیر استاندارد 2800 جلد اول (دستنامه 5)

1          كليات و تعاريف     1

1.1        لرزه‌شناسي (Seismology)    3

1.2        تكنونيك (زمين ساخت) صفحه‌اي (Plate Techtonics)    3

1.3        تئوري بازگشت ارتجاعي (Elastic Rebound Theory)    5

1.4        امواج لرزه­اي    6

1.5        انتشار امواج    8

1.6        بزرگاي محلي ريشتر    8

1.7        زلزله نزدیک گسل (Nearfield Earthquake)    8

1.8        اثر جهت­گیری (Directivity Effect)    8

1.9        گام جهشی تغییرمکان (Fling Step)    9

1.10      پارامترهاي اساسي در مهندسي زلزله    10

1.11      موضوع مهندسي زلزله    12

1.12      موضوع طراحي سازه­هاي مقاوم در برابر زلزله    12

1.13      پریود سازه (Structural Period)    12

1.14      پریود خاک (Soil Period)    12

1.15      طیف بازتاب (Response Spectrom)    12

1.16      اثر     13

1.17      اتصال خورجيني    13

1.18      بناهاي ضروري (Essential Facilities)    13

1.19      برش طبقه (Story Shear)    14

1.20      برش پايه (Base Shear)    14

1.21      تراز پايه (Base)    14

1.22      تغيير مکان نسبي طبقه (Story Drift)    15

1.23      نسبت تغییر مکان طبقه (Story Drift Ratio)    15

1.24      ديافراگم (Diaphragm)    15

1.25      ديافراگم صلب (Rigid Diaphragm)    17

1.26      ديافراگم نیمه صلب (Semi-Rigid Diaphragm)    17

1.27      ديافراگم انعطاف‌پذیر (Flexible Diaphragm)    18

1.28      جمع‌کننده (Collector)    18

1.29      مرکز سختي (Center of Rigidity)    25

1.30      ديوار برشي (Shear Wall)    25

1.31      روانگرايي (Liquefaction)    26

1.32      طبقه (Story)    27

1.33      سختي طبقه    27

1.34      حد مقاومت (Strength Limit)    27

1.35      حد تنش مجاز (Allowable Stress Limit)    27

1.36      مقاومت جانبی (Lateral Strength)    27

1.37      مقاومت جانبی طبقه (Story Lateral Strength)    27

1.38      طبقه­ي­نرم (Soft Story)    28

1.39      طبقه­ي خیلی ­نرم (Extreme Soft Story)    28

1.40      طبقه ضعيف (Weak Story)    28

1.41      طبقه خیلی ضعيف (Extreme Weak Story )    29

1.42      سيستم باربر جانبي (Lateral Force Resisting System)    29

1.43      سيستم ديوارهاي باربر (Bearing Wall System)    29

1.44      سيستم قاب ساختماني ساده (Building Frame System)    30

1.45      سيستم دوگانه يا ترکيبي (Dual System)    30

1.46      سيستم مهاربندي افقي (Horizontal Bracing System)    31

1.47      سیستم کنسولی (Cantileverd System)    32

1.48      قاب مهاربندي شده (Braced Frame)    32

1.49      قاب مهاربندي شده هم­محور (Concentric Braced Frame)    32

1.50      قاب مهاربندي شده برون‌محور (Eccentric Braced Frame)    34

1.51      قاب خمشي (Moment Resisting Frame)    36

1.52      قاب خمشي معمولي (Ordinary MomentResisting Frame)    38

1.53      قاب خمشي متوسط (Intermediate Moment Resisting Frame)    39

1.54      قاب خمشي ويژه (Special Moment Resisting Frame)    39

1.55      قاب فضایی (Space Frame)    39

1.56      درجه افزونگی (Redundancy Factor)    42

1.57      ديوار پركننده    42

1.58      شکست ستون کوتاه (Short Column)    43

1.59      اثر ساختگاه (Site Effect)    43

1.60      آسيب سازه‌اي و آسيب عمده­ی سازه‌اي    44

1.61      قابليت بهره‌برداري بدون­وقفه    45

1.62      قابليت استفاده­ي بدون­وقفه    46

1.63      ايمني جانی    46

1.64      اجزای غیرسازه‌ای    49

1.65      رفتار غیرخطی    49

1.66      ضریب رفتار    49

فصل 2         ملاحظات معماری     51

2.1        مقدمه    53

2.2        ملاحظات معماری در مهندسی زلزله    53

فصل 3         اجزای غیر سازه­ای     63

3.1        مقدمه    65

3.2        نما    65

3.2.1        مصالح بنایی    66

3.2.2        پانل­ها   69

3.2.3        سایر مصالح    72

3.3        پنجره­ها و دیوارهای پرده­ای نما    73

3.4        جان‌پناه­ها و ملحقات    75

3.5        دیوارهای تیغه­ای    77

3.6        سقف­های کاذب    77

3.7        تجهیزات مکانیکی و الکتریکی    79

3.8        وسایل داخل ساختمان    80

3.9        راه‌پله­ها    81

فصل 4         ملاحظات ژئوتكنيكي    85

4.1        مقدمه    87

4.2           روان­گرايي    87

4.3        زمين لغزش    95

4.4        شکست خاک زير پی تحت بار زلزله و رفتار پي­ها    98

4.5        نشست    100

4.6        اثرات ساختگاه    103

4.6.1        اندرکنش خاک و سازه    103

4.6.2        افزایش دامنه­ی حرکت در ساختگاه نرم    104

4.6.3        افزايش پريود حركت و نزديك شدن به پریود خاک (فيلتراسيون)    106

4.7        شكستگي سطح زمين به علت گسيختگي گسل    106

فصل 5         دیافراگم سقف    109

5.1   مقدمه     111

5.2   رفتارشناسی دیافراگم و تغییرشکل­های آن    112

فصل 6         اثر پی-دلتا    121

6.1        مقدمه    123

6.2        اثر پی- دلتا    123

6.3        روش ساده اثر غیرخطی هندسی    125

6.4        سختی هندسی    126

6.5        اثر کلی سختی هندسی    127

6.6        اثر سختی منفی فراتسلیم    128

6.7        اثر  در خلال زلزله    129

6.8        مود شکست    130

6.9        افزایش جابجایی­های بیشینه    132

6.10      طراحی برای اثر پی- دلتا    133

6.11      افزایش مقاومت به منظور جبران اثر پی- دلتا    134

6.11.1      روش عمومی    134

6.11.2      روش بروشک و میهین (Boroschek and Mahin)    135

6.12      نتایج عددی    136

6.13      شاخص پایداری (آیین‌نامه 2800)    141

فصل 7         طیف طرح     145

7.1        طيف طراحی     147

7.2        هموارکردن طيف پاسخ ناشی از رکورد­های مختلف     148

7.3        روابط تحليلی برای ايجاد منحنی طيف طرح الاستيک     148

7.4        ايجاد منحنی طيف طرح الاستيک بر پايه­ی روابط تحليلی آماری (کاهندگی)     149

7.4.1        جوينر و بور (1982) (Joyner and Boore)     149

7.4.2        بور، جوينر و فيومال (1997) (Boore, Joyner and Fumal)     150

7.4.3        آبراهامسون و سيلوا (1997) (Abrahamson and Silva )     150

7.5        روابط تجربی ساده برای ايجاد طيف طرح الاستيک     151

7.6        خصوصيات طيف طرح الاستيک نيومارک- هال     152

7.7        نحوه­ی ايجاد طيف طرح الاستيک نيومارک- هال     155

7.8        مقايسه­ي ميان طيف طرح الاستيک نيومارک- هال با طيف­های موجود در آيين­نامه­ها     158

7.9        نکاتی پيرامون طيف طرح الاستيک نيومارک- هال     159

7.10     تأثير جنس خاک­بستر بر طيف طرح الاستيک نيومارک- هال     160

7.11        رفتار سازه­ها در محدوده­ی سرعت ثابت (محدوده­ی نزولی طيف) در طيف طرح نيومارک- هال     161

7.12      طيف­های طراحی جديد در آيين­نامه­ها     163

7.13      نکاتی پيرامون طيف طرح NEHRP (FEM-368)     163

7.14      طيف طرح آيين­نامه NEHRP      166

7.15      اصلاح طيف طرح برای ميرايي­های غير از 5%     166

7.16      ایجاد طيف طرح غير­الاستيک     168

7.17      روش نیومارک و هال در استخراج طیف غیرالاستیک      169

7.18      تخمین جابه­جایی     171

7.19      ضرایب اصلاح تجربی برای طیف طرح غیر­الاستیک     171

7.20      ضریب رفتار      172

7.21      فرمت طیف شتاب بر حسب طیف جابه­جایی     174

7.22      روش تحليل استاتيکي معادل     174

7.22.1    نيروي برشي پايه، V     174

فصل 8         زلزله نزدیک گسل     185

8.1        مقدمه    187

8.2        زلزله نزدیک گسل    187

8.3        ویژگی­های بارز زلزله نزدیک گسل    193

8.3.1   مولفه قائم    194

8.3.2   اثر فرا دیواره    194

8.3.3   گام جهشی تغییر مکان    195

8.3.4   جهت گیری    195

8.3.5   پالس سرعت    202

8.3.6   مولفه‌های لرزه‌ای چرخشی    203

8.4        زلزله نزدیک گسل در UBC    209

8.5        زلزله نزدیک گسل در آیین نامه نیوزلند    212

8.6        زلزله نزدیک گسل در آیین نامه تایوان    215

8.7        زلزله نزدیک گسل در آیین نامه ایران    218

8.7.1     طیف طرح در ویرایش 3 آیین­نامه ایران    219

8.7.2     طیف طرح در ویرایش 4 آیین­نامه ایران    221

8.7.3     مقایسه طیف طرح در ویرایش 3 و یرایش 4 آیین‏نامه 2800    227

8.8          آیین­نامه برخی کشورها از لحاظ نزدیک گسل    229

فصل 9         ارتعاش و تحلیل طیفی ساختمان‌های چند طبقه    239

9.1        مقدمه    241

9.2        حل معادله­ی تعادل ديناميکي    241

9.3        تعامد مودها    248

9.4        غيردرگير بودن معادلات تعادل ديناميکي    249

9.5        ارتعاش آزاد با شرايط اوليه    252

9.6        تحليل مودي سيستم ميرا    257

9.7        ارتعاش اجباری    259

9.8        ارتعاش اجباري تحت نيروي هارمونيك    260

9.9        ارتعاش اجباري تحت بار غيردائمي    263

9.10      تحریک پایه    269

9.11      تحليل طيفي مودي (تحليل شبه­ديناميكي)    283

9.12      جابه­جايي بيشينه­ی مودي    286

9.13         برش پايه    292

9.14      لنگر واژگوني    292

9.15         جمع کردن نتايج حاصل از مودهاي مختلف با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS)    295

9.16      بيشينه­ی جابه­جايي نسبي طبقات    299

9.17      بيشينه­ی نيروي طبقه    300

9.18      مقدار بيشينه­ی برش طبقه    301

9.19      مقدار بيشينه­ی برش پايه    301

9.20      بيشينه­ی لنگر واژگوني    302

9.21      مقدار بيشينه­ی لنگر واژگوني پايه    303

9.22      نيروهاي معادل استاتيکي    303

9.23      رابطه­ی برش پايه و توزيع نيرو در ارتفاع ساختمان    304

فصل 10         مقدمه‌ای بر تحلیل غیرخطی     313

10.1      مقدمه    315

10.2      رفتار غيرالاستيک ايده­آل    315

10.2.1    منحني تنش-کرنش فولاد    315

10.2.2    منحني تنش-کرنش بتن    318

10.3      منحنی ممان-انحناء    319

10.4      رفتار غيرخطي در مقياس سازه    322

10.5      مفهوم«جابه­جايي- یکسان (برابر)» در طرح لرزه‌اي    323

10.6      روش براي تعيين جابه‌جايي بيشينه‌ي واقعي    331

10.7      مفهوم انرژي- یکسان (برابر)    333

10.8      تعیین جابه­جایی نیاز    336

10.9      گام­های تحلیل غیرخطی تاریخچه­ی زمانی    338

10.10     انواع مدل اجزاء    340

10.10.1  مدل پدیده‌شناسانه برای جزء    340

10.10.2  مدل ماکروسکوپیک برای جزء    340

10.11     مدل­های چرخه‌ای و منحنی اسکلت‌بندی    341

10.12     منحني ظرفيت بر اساس     343

10.13     منحني نياز    343

10.14     مروري بر ديناميک سيستم­ها­ي چنددرجه­آزادي    344

10.15     تبديل منحني پوش­اور به منحني ظرفيت    344

10.16     استخراج منحني پوش­اور    345

10.17     تبديل منحني پوش­اور به منحني ظرفيت    352

10.18     ميرايي لزج معادل    353

10.19     روش  براي تحليل پوش­اور    364

فصل 11         ضوابط IBC     369

11.1      مقدمه    371

11.2      بارهای لرزه‌ای (1615)    371

11.2.1    ضرایب سایت و پارامترهای طیف شتاب بیشینه زلزله ممکن، MCE (1615.1.2)    371

11.2.2    پارامترهای شتاب طیفی طرح (1615.1.3 )     371

11.2.3    روند عمومی طیف پاسخ (1615.1.4)    372

11.2.4    دسته‌بندی ساختگاه (1615.1.5)    373

11.3      بارهای لرزه­ای، انتخاب معیار (1616)    376

11.3.1    معیار طراحی سازه (1616.1)    376

11.3.2    گروه‌های استفاده لرزه‌ای و ضرایب اهمیت کاربری (1616.2)    376

11.3.3    تعیین دسته­ي طرح لرزه­ای (1616.3)    377

11.3.4    الزامات طراحی برای دسته­ي طرح لرزه‌ای (1616.4)    378

11.3.5    پیکربندی ساختمان (1616.5)    379

11.3.6    روش‌های تحلیل (1616.6)    380

11.4      بارهای لرزه‌ای، حداقل بارهای جانبی و اثرات مربوطه (1617)    381

11.4.1    اثر بار لرزه­ای،   و  (1617.1)    381

11.4.2    افزونگی (1617.2)    382

11.4.3    محدودیت­های تغییرشکل و جابه­جایی نسبی (1617.3)    386

11.4.4    روش نیروی جانبی معادل برای طرح لرزه­ای ساختمان­ها (1617.4)    386

11.4.5    روش ساده­ي تحلیل برای طرح لرزه­ای ساختمان­ها (1617.5)    386

11.4.6    سیستم­های باربر جانبی (1617.6)    387

فصل 12         درجه افزونگی (نامعینی)     389

12.1      مقدمه    391

12.2      مفهوم درجه افزونگی    391

12.3      تفاوت درجه افزونگی با ضریب فرامقاومت    393

12.4      ضريب کاهش به­علت نامعيني     394

12.5      رویکردهای تعریف افزونگی    397

12.6      مروری بر کاربرد آمار و احتمال در قابلیت اعتماد    399

12.7      مقادیر آیین‌نامه‌ای احتمال شکست سالانه    402

12.8      بررسی چند مثال سازه‌ای    403

12.9      جایگاه پیچش در درجه‌ی افزونگی    406

 

پيوست    407

 

 

 

 

دریافت گزیده کتاب

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*