استاتیک

استاتیک97

ویدئوی نود و هفتم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): دوران محورها و تعیین محورهای اصلی و مقادیر بیشینه و کمینه ممان اینرسی همراه با مثال

بیشتر بخوانید »

استاتیک96

ویدئوی نود و ششم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): ممان اینرسی مقاطع مرکب و پیچیده و مثالهای متعدد

بیشتر بخوانید »

استاتیک95

ویدئوی نود و پنجم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): ممان اینرسی حاصلضرب و مثال ها، قضیه محورهای موازی و مثال ها

بیشتر بخوانید »

پوستر دستنامه های فراساحلی (تصویر)

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید