چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درسی

استاتیک 63

ویدئوی شصت و سوم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): مثال از تعیین نیروهای داخلی در یک نقطه از تیر دارای بار گسترده بیشتر بخوانید »

استاتیک 60

ویدئوی شصتم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): تیر تحت بار گسترده و حل دو مثال از تعیین واکنشهای تکیه گاهی بیشتر بخوانید »