چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درسی

استاتیک78

ویدئوی هفتاد و هشتم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): حل معادلات برای بار گسترده یکنواخت و استخراج معادله سهمی و تعیین کشش بیشینه و طول کابل بیشتر بخوانید »

استاتیک75

ویدئوی هفتاد و پنجم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): برخی از کابردهای کابل و نکاتی در خصوص نیروها بیشتر بخوانید »

استاتیک74

ویدئوی هفتاد و چهارم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): رسم دیاگرام های برش و ممان با کمترین حجم محاسبات و بر اساس معادلات بین آنها بیشتر بخوانید »

استاتیک73

ویدئوی هفتاد و سوم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): نکاتی بسیار مهم برای افزایش سرعت و دقت در رسم دیاگرام های برش و ممان بیشتر بخوانید »

استاتیک72

ویدئوی هفتاد و دوم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): دو مثال مهم از دیاگرام برش و ممان تحت بار گسترده بیشتر بخوانید »