چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درسی

استاتیک88

ویدئوی هشتاد و هشتم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): پیچ ها: معادله اصطکاکی حاکم بست های قورباغه ای جک   بیشتر بخوانید »

استاتیک85

ویدئوی هشتاد و پنجم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): اصطکاک و معرفی انواع آن اصطکاک خشک: آزمایش و روابط تجربی حاکم انواع مسائل اصطکاک خشک و روش حل بیشتر بخوانید »

استایک84

ویدئوی هشتاد و چهارم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): دیدن این ویدئو برای دانشجویان این درس، اختیاری ولی بسیار مهم و اساسی است: سرچ برای واژگان، بررسی دقیق تر موضوعات، کاربردهای دیگر کابل ها در مفهوم سقفهای طاقی شکل، واژه شناسی (مرتب دنبال مصادیق دیگر مشابه این باشید.) بیشتر بخوانید »

استاتیک83

ویدئوی هشتاد و سوم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): بحث در دو حالت حدی کابل یا زنجیر تحت وزن خود (مرتب دنبال مصادیق دیگر مشابه این باشید.) بیشتر بخوانید »

استاتیک82

ویدئوی هشتاد و دوم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): حل یکی از مثالهای قبلی کابل تحت وزن خود با نرم افزار و بحث در نتایج بیشتر بخوانید »

استاتیک81

ویدئوی هشتاد و یکم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): حل دو مثال از کابل تحت وزن خود و ارائه روش عددی نقطه ثابت بیشتر بخوانید »