مهندسی دریا

انواع سازه‌هاي مناسب براي درياهاي عميق

1.1     مقدمه وجود ذخاير نفت و گاز در درياهاي عميق، اهميت پرداختن به مقوله سازه‌هاي مناسب براي استخراج نفت از اين درياها را نشان مي­‌دهد. در اين فصل توضيحات كلي در مورد انواع سكوهاي مناسب براي درياهاي عميق آورده شده است. چنين مطالعاتي به منظور اتخاذ تصميم بهينه در مورد انتخاب نوع و خصوصيات سكوي حفاري و استخراج، ضروري مي­‌باشد. …

بیشتر بخوانید »

پوستر دستنامه های فراساحلی (تصویر)

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید