تست میزلرزان نوعی پانل کامپوزیت مسلح در دانشگاه صنعتی شریف

دریافت فایل

miz-larzan

مجری طرح:

محمدرضا تابش پور

تاریخ آزمایش: شهریور ۹۳

دریافت فیلم

Check Also

نویسندگی در هزار توی تلاش

پیوند به صفحه خبری مصاحبه