پایان نامه های انجام شده

ردیف

عنوان پایان­نامه

استاد راهنما

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

تاریخ دفاع

۱

بهینه سازی هندسی سازه سکوی پایه کششی با الگوریتم ژنتیک

دکتر سیف، دکتر تابش­پور

داوودی

کارشناسی

۱۳۸۳

۲

کنترل نیمه فعال سازه­ها به روش سوییچینگ مهاربندیها

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

کبیری

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۳

بررسی عملکرد قابهای فولادی مجهز به یک سیستم مهاربندی نیمه‌فعال با عملکرد ویژه

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

منزوی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۴

طراحی بهینه سکوی پایه کششی

دکتر سیف، دکتر تابش­پور

محمدنیا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۳۳

ارزیابی سازه ای و مقاوم سازی لرزه ای سکوهای شابلونی با استفاده از میراگر اصطکاکی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

بونس کماجی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۶

ارائه ضوابط طراحی قابهای فولادی مجهز به سیستم مهاربندی نیمه فعال RBS

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

مسروری

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۷

استفاده از میراگر اصطکاکی در بهسازی لرزه­ای سازه­های بتنی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

نجفی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۸

کاهش پاسخ سکوی پایه کششی با استفاده میراگر جرم تنظیم شده

دکتر تابش پور – دکتر دولتشاهی

دهخوارقانیان

کارشناسی ارشد

۱۳۸۸

۹

طراحی میراگر جرمی تنظیم شده برای سکوی پایه کششی

دکتر تابش پور

رضایی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۸

۱۰

طراحی طبقه نرم در سازه ی بتنی به علت حذف دیوار پرکننده آجری

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

حسینی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۹

۱۱

بهسازی لرزه ای سازه های فولادی غیر شکل پذیر با میراگر و در نظر گرفتن نامنظمی دیوا ر پرکننده در پلان

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

آزاد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۹

۱۲

ملاحظات ستون کوتاه در طراحی و بهسازی لرزه ای

دکتر تابش پور

موسوی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۰

۱۳

الزامات تعیین ضریب رفتار سازه های بتنی دارای دیوار پرکننده آجری

دکتر تابش پور

کریمی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۰

۱۴

کاهش پاسخ سکوی پایه کششی با استفاده میراگر جرم تنظیم شده

دکتر تابش پور

شوقی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۰

۱۷

ارائه روشی نوین برای تحلیل سکوها با زمان دوام

دکتر تابش پور

فاطمی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۱

۳۲

ارزیابی و بهسازی سکوهای شابلونی با در نظر گرفتن عمر باقیمانده

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

محمد رحیم زاده خوشرو

کارشناسی ارشد

۱۳۹۱

۱۵

کنترل ارتعاشات سکو با میراگر جرمی

دکتر تابش پور

اخوات

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

۱۶

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی سکوی پایه کششی

دکتر سیف، دکتر تابش­پور

رزاقیان

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

۱۸

ارائه روشی نوین برای تحلیل در برابر بار موج برای ارزیابی سکوها

دکتر تابش پور

مهاجرنسب

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

۳۰

بررسی تجربی رفتار سکوی پایه کششی در امواج

دکتر تابش پور – دکتر سیف

امیرحسین رزاقیان

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

۳۴

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند RBS در برابر بارهای دینامیکی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

یعقوبعلی حاجی نوروزی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

۳۵

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند BRB در برابر بارهای دینامیکی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

پرتوی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

۲۵

توسعه روش دینامیکی دامنه و پریود افزایشی در ارزیابی سکوهای دریایی

دکتر تابش پور

وحیدرضا جهانمرد

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

۲۶

تحلیل هیدرودینامیکی و آزمایشگاهی سکوی اسپار

دکتر تابش پور – دکتر سیف

حمیدرضا قیصری

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

۲۷

بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سکوی پایه کششی ستاره دریایی در امواج

دکتر تابش پور – دکتر سیف

علی کیانی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

۲۸

بررسی رفتار ارتعاشی تاندون ها در سکوی پایه کششی

دکتر تابش پور – دکتر مهدیقلی

رضا هدایت پور

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

۲۹

مطالعه عمر خستگی سکوی ثابت و اثرات درازمدت بارهای دینامیکی وارد بر آن

دکتر تابش پور

حسین جانبازی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳