شنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۶

جدول کتاب‌ها

دستنامه‌های دریا

et

sf

tesaa

mksf

دستنامه ۲/۱
دریافت گزیده دریافت گزیده  دریافت گزیده  دریافت گزیده

دستنامه‌ها و دانشنامه‌های زلزله

et esb  کاربرد ارتعاشات
در مهندسی

ارتعاشات

دستنامه ۲/۱ +        دستنامه ۲ +        دستنامه ۱ =        دانشنامه ۱
دریافت گزیده  دریافت گزیده  دریافت گزیده  دریافت گزیده
ts1 mzp mmz mz
 دستنامه ۵ +        دستنامه ۴ +        دستنامه ۳ =       دانشنامه ۲
 دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده
mmzk mmmzvbl msmz
 دستنامه ۷ +        دستنامه ۶  =       دانشنامه ۳
دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده
mzkdtvb

مباحث لرزه‌ای

دستنامه ۱۰ +        دستنامه ۹ +        دستنامه ۸ =       دانشنامه ۴
 دریافت گزیده
rlsb tlms mshvgh zbm tlbmm
 دستنامه ۱۳ +        دستنامه ۱۲/۱ +        دستنامه ۱۲ +        دستنامه ۱۱ =        دانشنامه ۵
دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده
بهسازی
ساختمان‌های
بنایی
طراحی
ساختمان‌های
بنایی
ts4 سازه‌های
بنایی
  دستنامه ۱۷ +        دستنامه ۱۶ +        دستنامه ۱۵ +        دستنامه ۱۴ =        دانشنامه ۶
دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده
qbdp ts2 blqs dpadqs qpbda
   دستنامه ۲۱ +        دستنامه ۲۰ +        دستنامه ۱۹ +        دستنامه ۱۸ =        دانشنامه ۷
دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده  دریافت گزیده 

 

 

 

 

طرح لرزه‌ای
سازه‌های بتنی
طرح لرزه‌ای
سازه‌های فولادی
طرح لرزه‌ای
دستنامه ۲۳ +        دستنامه ۲۲ =        دانشنامه ۸
دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده
کاربردهای
تحلیل غیرخطی
سازه‌ها
tqkh مبانی
تحلیل پلاستیک
و
غیرخطی
تحلیل غیر‌خطی
دستنامه ۲۶ +        دستنامه ۲۵ +        دستنامه ۲۴ =        دانشنامه ۹
 دریافت گزیده دریافت گزیده  دریافت گزیده دریافت گزیده
ts3 ts2 ts4 ts1 تفسیر ۲۸۰۰
 دستنامه ۲۷ +        دستنامه ۲۰ +        دستنامه ۱۵ +        دستنامه ۵ =        دانشنامه ۱۰
 دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده

چاپ قدیمی (سال ۱۳۸۵) تفسیرهای استاندارد ۲۸۰۰

t3 t2 t1

کتاب‌های زلزله تالیف شده برای گروه‌های خاص

zbh zbmo zbk
دریافت گزیده دریافت گزیده دریافت گزیده